DEBATT: SKK svarar på kritiken | Jaktjournalen
Just nu:
Annons
1 år sedan debatt
Foto: Pressbild, Svenska Kennelklubben
DEBATT: SKK svarar på kritiken
Nu svarar Svenska Kennelklubbens vd Ulf Uddman på den kritik som riktats mot organisationen av professorn Eva Schömer.
Svenska Kennelklubben, SKK, vill påpeka att Eva Schömers artikel är full av felaktigheter och bygger på en rad missuppfattningar om såväl SKKs regelverk som Disciplinnämndens roll i organisationen. För det första är Disciplinnämnden (DN) helt fristående från SKK i övrigt och beslutar enligt praxis som utarbetats under många år. Nämnden arbetar också efter allmänna rättsprinciper som förekommer i rättssamhället i övrigt. DN har en domstolsliknande funktion som har att tillämpa det av SKK-organisationen antagna regelverket, alltså de regler som beslutats av medlemmarna. DN har därigenom ingen egen uppfattning om regelverkets innehåll eller om parters handlande. DN konstaterar bara om en anmäld part överträtt en åberopad regel. Därför är det fel att säga att DN kritiserar en anmäld part, utan DN konstaterar enbart, såsom i en traditionell domstol, om anmäld part handlat i strid med åberopad regel. SKK-organisationen är i likhet med andra ideella organisationer beroende av ideellt arbetande funktionärer och har därför regler som skyddar dessa från obefogad eller onyanserad kritik. Som ideell förening måste SKK likaväl som samhället i stort, skapa en balans mellan medlemsdemokrati och skydd för funktionärer. Detta har blivit än mer problematiskt med utvecklingen av sociala medier där lynchmobbar snabbt skapas och tonen ofta är hård och inte sällan går över gränsen för det acceptabla. Detta fenomen finns inom politik, samhällsdebatt och snart sagt varje samhällsområde. Eva Schömer har också på ett tendensiöst sätt återgett de aktuella besluten. Eva Schömer väljer att återge aktuella beslut genom att referera partsinlagor såsom varande DNs uppfattning men återger inte DNs egna skäl för beslutet, vilket är en ohederlig debatteknik. Detta är något som Eva Schömer varande professor i rättsvetenskap borde känna till. Hon påstår att besluten om varning har medfört att medlemmar skulle bli rädda att debattera avelsfrågor. Tvärt emot framgår det klart av DNs beslut att diskussion om avel och därmed sammanhängande frågor är bra och önskvärd. Även att granska funktionärer inom SKK är fullt tillåtet. Däremot är det sättet att framföra kritik på och att diskutera som kan föranleda disciplinär åtgärd. Det är aldrig acceptabelt att förtala eller förolämpa funktionärer inom organisationen. Detta är heller inte tillåtet inom det vanliga samhällslivet där bestämmelser om förtal och förolämpning sätter gränser för yttrandefriheten. I de aktuella fallen fann DN att personerna ifråga hade överskridit gränsen för en anständig diskussion genom personangrepp och ett mycket grovt språk. Denna bedömning är i enlighet med en mångårig praxis där DN uttalat att det naturligtvis är fullt tillåtet att diskutera avel och därmed sammanhängande frågor men att sättet att diskutera på kan föranleda disciplinär åtgärd om det förekommer grova personangrepp och förtal. Nedan följer ett återgivande av DNs skäl för ett av besluten och det är endast detta som utgör nämndens egen bedömning (namnen utelämnade här).

Disciplinnämndens skäl

Anmälan avser grundregel 1:2 av vilken framgår att medlem ska handla och uppträda på ett sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer och inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om en funktionär med uppdrag inom SKK. Disciplinnämnden konstaterar att det synes vara fråga om en långvarig och djupgående konflikt inom rasklubben som ligger bakom de nu anmälda händelserna. Det är naturligtvis både rimligt och bra att det förs en diskussion om rasens avel och förutsättningarna för avelsarbetet. Det får också accepteras att vissa avelsuppgifter återges och kommenteras i olika forum. Därtill får det anses ingå i uppdraget som funktionär inom SKK att ifrågasättas och granskas. Det får dock i den delen aldrig övergå i personliga ifrågasättanden eller nedsättande kommentarer. I det nu aktuella fallet har Xs kommentarer varit sådana att de ger intryck av att Y missbrukat sitt förtroendeuppdrag i SKK. Av underlaget från sociala medier framgår också att X uttryckt sig olämpligt avseende SKK och dess medlemsorganisationer samt varit pådrivande i denna fråga. Sammantaget finner Disciplinnämnden att de uttalanden och de inlägg som X gjort i vart fall är av sådan karaktär att de skadar och motverkar SKK och dess medlemsorganisationer och X ska därför tilldelas disciplinär åtgärd. Den disciplinära åtgärden kan mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet stanna vid en varning. En annan missuppfattning som Eva Schömer gör sig skyldig till och som det över huvud taget inte finns någon täckning för i DNs beslut, är påståendet att det inte skulle vara tillåtet att anmäla upplevda missförhållanden, exempelvis att djur far illa, till länsstyrelse eller annan relevant myndighet. DN har i beslut gång på gång uttalat när en anmälare påtalat att någon anmält denne till polis eller myndighet, att det självklart står alla medlemmar fritt att kontakta polis och tillsynsmyndigheter m.fl. angående vilken fråga det vara månde. Alla medlemmar har även rätt att anmäla till Disciplinnämnden eller annat SKK-organ och det är sedan detta organ som avgör om det finns grund för någon disciplinär åtgärd. Vad gäller logiska kullerbyttor så torde hon själv göra sig skyldig till detta. Hon kan inte skilja på vilka regler som ska tillämpas i ett enskilt disciplinärende och organisationens övriga regler. Eva Schömer menar att det skulle vara en logisk kullerbytta genom att DN inte tillämpar grundregel 1:1 i aktuella ärenden. I aktuella ärenden har dock inte gjorts gällande att de anmälda gjort sig skyldig till brott mot grundregel 1:1. Som Eva Schömer borde känna till så är domstolen (i detta fall nämnden) bunden av vilka gärningar och vilka regler som åberopas av åklagaren/anmälaren. I detta fall grundregel 1:2. Så att utifrån nu aktuella ärenden dra den häpnadsväckande slutsatsen att SKK placerar god och sund avel efter frågan om kritik av organisationen är så absurt att det egentligen inte behöver kommenteras. Antingen förvränger Eva Schömer medvetet de aktuella förhållandena eller så är hon sin titel till trots totalt okunnig om såväl juridisk teori som praxis. SKK vill slutligen tillbakavisa alla påståenden om att medlemmar skulle skrämmas till tystnad av SKKs regelverk eller DNs praxis eller att SKK inte skulle verka för en god, genomtänkt och välplanerad avel. Några sådana slutsatser kan över huvud taget inte dras av de beslut Eva Schömer tar upp i sin artikel. Med vänlig hälsning Svenska Kennelklubben Ulf Uddman VD

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se
 
DEBATT: ”Svansviftare går före sund avel inom SKK”

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!