Brister i älgförvaltningen

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har genomfört en utvärdering av nya älgförvaltningen som infördes 2012. Arbetet är utfört på uppdrag av regeringen och visar på en del brister.

Naturvårdsverkets utredning om nya älgjaktsystemet visar på en del brister. (Foto: Roger C Åström)

Utvärderingen har undersökt hur älgförvaltningen fungerar och identifierat områden som behöver förbättras utifrån de målsättningar som finns för förvaltningen. Förutom att älgförvaltningen ska vara lokalt förankrad, adaptiv och ekosystembaserad så är älgstammens kvalitet och balans med foderresurserna viktig. Förvaltningen ska ta hänsyn till viktiga allmänna intressen som till exempel trafikolyckor med älg inblandade och skador på jord- och skogsbruk. Utvärderingen visar att älgförvaltningen i stort fungerar på ett bra sätt.

– Sammanfattningsvis är det mycket som är bra i älgförvaltningen. I uppdraget fokuserar Naturvårdsverket på det som behöver förbättras och vi har identifierat tre viktiga områden: utbildning, finansiering och IT-system, berättar Christer Pettersson, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

I uppdraget ingår att föreslå åtgärder för förbättringar utifrån de uppsatta målen för älgförvaltningen: Utbildningsinsatser är av avgörande betydelse för att samverkan och förankring inom älgförvaltningen ska fungera och bör därför utökas. Tillgång till bra kunskapsunderlag är en viktig del för en adaptiv förvaltning och därför bör frågan om ett samlat IT-system utredas. Kostnaderna för älgförvaltningen har synliggjorts och ökat och det gör att finansieringen behöver ses över.

– Det är också viktigt att vi får en långsiktig och stabil finansiering, gärna med öronmärkta medel för att en adaptiv älgförvaltning ska fungera bra, avslutar Christer Pettersson.

Uppdragets genomförande:

Utvärderingen är baserad på en enkät som har skickats till 148 slumpmässigt utvalda representanter från 74 av landets 140 älgförvaltningsområden. Djupintervjuer med 37 representanter för centrala och regionala myndigheter, skogsindustri, markägar- och jägarorganisationer samt universitet och privatpersoner med bred erfarenhet av älgförvaltningen. Resultaten har legat till grund för en analys och förlag till åtgärder. Detta arbete har skett i samarbetet med länsstyrelsen. Frågan har också tagits upp i särskilt möte med nationella Klövviltsrådet.

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser