Allvarliga viltbetesskador i Götaland

Kungsbacka (JJ) Den hittills största viltbetesinventeringen i Götaland är nu avslutad. Överlag är betestrycket mycket stort och skadorna, framförallt på tall, är allvarliga. Dialog och samverkan mellan markägare och jägare är viktigt för att vända trenden.

Inventeringen omfattar betesskador på ungskogar i 28 av Götalands 54 älgförvaltnings-områden. Resultatet ska i första hand användas av södra Sveriges älgförvaltningsgrupper, där markägarrepresentanter och jägarrepresentanter för respektive älgförvaltningsområde ingår.

– Underlag över betesskador har alltför länge saknats för Götaland. Genom årets satsning tar skogsbruket en viktig del av ansvaret för att avhjälpa kunskapsbristen. Inventeringsresultaten är avgörande för att kunna fatta väl avvägda beslut i den faktabaserade älgförvaltningen, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Inventeringen levererar ett underlag för att besluta om hur älgstammen ska anpassas för att begränsa betesskadorna. Därutöver ger den värdefull information om tillgången på älgfoder och dess kvalitet. En första analys visar att skadorna på tall är mycket höga. I flera områden har mer än var fjärde ung tall blivit utsatt för en allvarlig betesskada bara under den senaste vintern. Vidare visar den att andelen stammar som fortfarande är oskadade är oroväckande låg. En andel som riskerar att sjunka mer då det tar flera år innan träden når tillräcklig höjd för att undslippa betesskador.

Inventeringen bekräftar också att det blir alltmer gran i Götalands ungskogar, vilket delvis är ett resultat av att granen är mindre begärlig som föda för djuren och därför klarar sig undan betesskador i högre utsträckning. Utöver viltstammarnas täthet konstaterar Skogsstyrelsen att tillgång och sammansättning av trädslag i ungskogen också har betydelse för att uppnå en älgstam i balans med mängden foder, där skadorna på skogen är begränsade till en rimlig nivå.

Fältarbetet har genomförts av ett flertal aktörer, däribland Skogsstyrelsen, som också ansvarar för inventeringens utformning samt för analys och sammanställning av resultat. Finansiärer är Södra Skogsägarna, Sveaskog, Holmen, Stiften i Götaland, Häradsmarken och Skogssällskapet.

– Detta är första steget i en långsiktig satsning för att förbättra kunskapsläget om viltstammar i balans med betesresurserna. Skogsbruket har nu beslutat finansiera årligen återkommande inventeringar av cirka halva Sveriges areal, spritt över landet, säger Göran Örlander, skogschef Södra.

Utöver betesskador på skog presenterar Skogsstyrelsen årets beräkningar av tillgång till foderproducerande ungskog inom landets alla älgförvaltningsområden. Dessa, ihop med aktuell skadesituation, är ett viktigt underlag för att anpassa tilldelningen av älg inför årets jakt.

Fodertillgången är viktig när man ska besluta om till exempel älgtilldelningen anser Skogsstyrelsen. Foto: Holger Nilsson.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser