51 lodjur får fällas

Naturvårdsverket har beslutat att 51 lodjur får fällas år 2006. Skyddsjakt tillåts på 27 lodjur inom renskötselområdet för att minska skadorna på rennäringen. Utanför renskötselområdet tillåts jakt på 24 lodjur.

Lodjuren är fredade. Därför ställs höga krav för att tillåta jakt på lodjur, särskilt utanför renskötselområdet. Inom renskötselområdet tillåts skyddsjakt och utanför är det jakt på vissa villkor. Stammens bevarandestatus och tillväxt får inte påverkas negativt. Jakten måste ske under strängt kontrollerade former och vara selektiv. Därför har Naturvårdsverket infört ett krav på att alla som jagar lodjur måste vara särskilt registrerade som lodjursjägare i Jaktregistret. Cirka 4 900 har anmält sig. Jägarna ska rapportera till polisen senast 3 timmar efter att de fällt ett djur för att man inte ska riskera att tilldelningen överskrids. Djuret ska besiktigas av länsstyrelsen.

Selektiv jakt


Jakten är selektiv även när det gäller antalet som får fällas i varje lodjurslän. I några fall sker tilldelningen på kommunnivå, t.ex. får sammanlagt 2 djur fällas i de tre kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg. I Västra Götaland tillåts lodjursjakt bara i landskapet Dalsland. Naturvårdsverket har haft hjälp av länsstyrelsernas detaljerade förslag om tilldelningen.

– Vår bedömning är att en sådan här begränsad jakt är en förvaltningsåtgärd som ökar möjligheterna att snabbare nå den nationella miniminivån för lodjurs­stammen. Vi har stöd för denna begränsade jakt av lodjursforskarna och Naturvårdsverkets Råd för rovdjursfrågor där jägare, tamdjurs- och naturintressen är representerade, säger Björn Risinger, direktör Naturresursavdelningen .

Lodjursstammen har varit tämligen stabil de senaste 3 åren inom renskötsel­området och har i år ökat. I Mellansverige har stammen minskat något och det beror bland annat på att bytesdjuren, dvs. rådjuren, blivit färre.

– Stammen expanderar söderut och det är en positiv utveckling som väntas fortsätta. Målet är en ökad tillväxt i Götaland och därför har vi varit särskilt försiktiga i tilldelningen i spridningsområdet, säger Susanna Löfgren , chef för Viltförvaltningsenheten.

En jakt i Mellansverige skulle innebära att färre lodjur dör av svält, enligt lodjursforskarna Olof Liberg och Henrik Andrén i en rapport till Naturvårdsverket.

Länsstyrelserna har år 2005dokumenterat 248 föryngringar, dvs. 248 lodjurs­honor födde ungar. Det motsvarar en stam på cirka 1 400 djur. Riksdagens mål är 300 föryngringar, huvuddelen utanför renskötselområdet. Nu är ungefär hälften av lodjuren inom och hälften utanför renskötselområdet.

Jakttiden år 2006 är begränsad till mars månad. Fällfångst tillåts enbart inom renskötselområdet. Det sker för att underlätta skyddsjakten för att minska skadorna på rennäringen. Utanför renskötselområdet är det inte fråga om skyddsjakt och därför bedömer Naturvårdsverket att det enbart bör tillåtas jakt med vapen.

Länsfördelningen utanför renskötselområdet (delar av länen): Västra Götalands län 1 , Västmanland 2, Uppsala 2, Örebro 2, Värmland, 5, Dalarna 6, Gävleborg 4, Västernorrland 2 djur.
Inom renskötselområdet (delar av länen): Dalarnas län 1, Jämtland 16, Västernorrland 1, Västerbotten 5 och Norrbotten 4 djur.

Fakta: Det är tre beslut som tagits för lodjursjakten: ett inom och ett utom renskötselområdet samt ett beslut om avslag på ansökningar om skyddsjakt. Jaktbesluten baseras på olika paragrafer i jaktlagstiftningen. Inom renskötselområdet tillåts skyddsjakt för att minska skadorna på rennäringen. Beslut enligt 23 a , 24 och 33 §§ jaktförordningen med beaktande av 9b § jaktförordningen, samt skyddsreglerna i artikel 12 och 16 i habitatdirektivet.

Utanför är det jakt enligt 6 och 33 § jaktförordningen med samma beaktande av 9 b § jaktförordningen och artikel 12 och 16 i habitatdirektivet. Naturvårdsverket kan besluta om jakt under vissa förutsättningar på vissa exemplar av lodjur i ett begränsat antal. Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning, vara selektiv och ske under strängt kontrollerade former.

AKTUELLT

Finsk seger på nordiska mästerskapen

Luleå (JJ) De finska stövarekipagen tog hem segern både individuellt och i lag när Nordiska Stövarmästerskapet arrangerades första helgen i december av Norrbottens läns stövarklubb.

Annonser