Så ser Alliansen på stödutfodring – Eget förslag

Stockholm (JJ) Allianspartierna är kritiska till utformningen av förslagen i Regeringens utfodringsproposition (Prop. 2015/16:199) och utvecklar sina argument i en följdmotion. Alliansen menar bland annat att det tydligare måste framgå att ett förbud först ska vara en utväg när andra lösningar testats.

Alliansen kontrar Regeringens utfodringsproposition med en följdmotion. Foto: Per Jonson

De redogör representanter för de fyra Allianspartierna för sina ståndpunkter.

– Från alliansens sida ser vi såklart allvarligt på skador som orsakas av den växande vildsvinsstammen. Det var skälet till att alliansregeringen 2013 valde att ge ett utredningsuppdrag i frågan. Tyvärr är regeringens förslag alltför långtgående, otydliga och oprecisa och riskerar att orsaka mer skada än nytta. Som lagstiftare måste vi vara tydliga med vilka ramar som gäller när myndigheterna ges möjlighet att utforma regelverk. Vi uppmanar helt enkelt regeringen att göra om och göra rätt, säger Kristina Yngwe (C).

– Propositionen har stora brister. Det görs till exempel ingen skillnad mellan stödjande och avledande utfordring, trots att avledande utfordring är viktig för att kontrollera viltstammarna. Förslagen är dessutom formulerade så att de riktas mot utfodring av allt vilt. Det innebär att utfodring av fåglar kan förbjudas, vilket knappast kan ha varit regeringens avsikt. Otydligheten riskerar att leda till en cirkus av överklaganden. Reglerna måste vara tydliga, det är inte rimligt och rättssäkert när tjänstemän på myndigheterna måste gissa sig till vad som gäller, säger Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

– Vi ser en risk i att ett generellt förbud kommer att leda till ökade juridiska processer. Undantagstillstånd och rättsprocesser kommer att bli regel snarare än undantag. Vi ser däremot en möjlighet i att utfärda förbud i enskilda fall när andra lösningar inte visat sig vara möjliga. Ett sådant förbud bör dock endast omfatta det berörda området och vara tidsbegränsat. Utgångspunkten bör vara frivilliga överenskommelser, så långt det är möjligt. Vi vill att regeringen ska återkomma med nya förslag som tar hänsyn till ovan nämnda aspekter kring utfodring av vilt, säger Lars Tysklind (L).

– Vi tar problemet med överdriven utfodring på stort allvar. För att få bukt med problemen behövs ökad avskjutning av vildsvin. Avledande utfodring kan i vissa fall vara en viktig metod för att begränsa vildsvinens skador för de areella näringarna. En viktig del i att öka avskjutningen är samtidigt att underlätta avsättningen för viltköttet genom bland annat regelförenklingar och andra insatser. Det behövs fler och bättre åtgärder som förenklar möjligheterna att få ut mer viltkött till privatpersoner, butiker och restauranger, säger Lars-Axel Nordell (KD).

Läs hela Alliansen följdmotion. Klicka på länken>> Vildsvin och viltskador

AKTUELLT

Genetiskt viktig varg i Västra Götaland ett mysterium

Stenungsund (JJ) En så kallat genetiskt viktig varghane ha konstaterats i trakterna av Stenungsund. Hans existens är ett mysterium: Tiken som födde honom ska vara en varg som invandrat från Finland-Ryssland, men var den tiken håller hus vet ingen idag. – En märklig historia, säger Nelly Grönberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen

Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. I Åbergs utredning föreslås hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Dagens debattör är kritisk till denna utredning och ger egna förslag.

Unga vargar förväntas klara sig på egen hand

Värmland (JJ) Vargvänner rasar över att alfadjuren i Rackstadreviret sköts – och att årsvalpar nu ska svälta ihjäl. Faktum är dock att det är den här årstiden många ungvargar vandrar ut från sina födelserevir.

Landfast is ger finska besökare

Umeå (JJ) Med den långvariga kylan bildas landfast is i Kvarken, mellan Finland och Sverige. Följden blir att förrymda farmarrävar traskar över till Sverige.

Annonser