Licensområdena föreslås försvinna

Regeringens utredare Maria Norrfalk har idag överlämnat betänkandet Uthållig älgförvaltning i samverkan (SOU 2009:54) till jordbruksminister Eskil Erlandsson. Utredaren har haft i uppdrag att se över den nuvarande älgförvaltningen och lämna förslag till de förändringar eller förenklingar som behövs för att skapa en förvaltningsmodell för älg som syftar till en ekosystembaserad lokal förvaltning. - Jag har gett betänkandet namnet Uthållig älgförvaltning i samverkan för att uthållig älgförvaltning sammanfattar det uppdrag jag haft och samverkan är den arbetsform som jag tror är framgångsrik, säger utredaren Maria Norrfalk.

Utredningen har identifierat flera problem med dagens förvaltningssystem. Det finns ett flertal olika möjligheter att jaga älg i form av licensjakt, inom älgskötselområden m.m. och det gör systemet komplicerat och svåröverskådligt och innebär mycket administration. Det saknas en helhetssyn över större områden och möjligheter att ta ett övergripande ansvar för förvaltningen.
Det finns också brister när det gäller inflytande och representation i förvaltningen. I vissa delar av landet är älgstammen för stor i förhållande till fodertillgången vilket medför försämrad skogsproduktion och virkeskvalitet. Det inverkar också på skogens struktur och sammansättning av arter. Älgstammens kvalitet har brister som t.ex. slaktvikt, reproduktion och åldersfördelning.
Trafikolyckorna med älg har ökat och uppgår nu till mer än 5 000 olyckor per år. Kunskapsunderlaget om skogen och älgen är ofta undermåligt.
Älgskötselområdenas förvaltning svarar inte tillräckligt stor utsträckning mot de krav som ställs på adaptiv förvaltning.

– Mot bakgrund av de problem jag identifierat föreslår jag en ny struktur för älgförvaltningen. En struktur som hänger samman och kan förstås från den lokala till den nationella nivån. Förvaltningens olika delar – nivåer – ska ha roller och ansvarsområden som blir tydliga och mer enhetliga än dagens. Skalan kan dock variera och anpassas till lokala förhållanden, säger utredaren Maria Norrfalk

I betänkandet föreslås bland annat följande:

– Licensjakten på älg avskaffas och ersätts med jakt inom registrerade älgskötselområden. Den som inte är med i en sådan jaktsamverkan får jaga älgkalv under 5 dagar.

– Samverkan ska bygga vidare på dagens älgskötselområden och de bör tåla en avskjutning om minst 10 älgar per år och vara sammanhängande.*

– Större älgförvaltningsområden inrättas som en stödfunktion i förvaltningen. De ska omfatta en i huvudsak egen älgstam. Inom området ska en älgförvaltningsgrupp utses. En långsiktig plan för förvaltningen av älgen inom området ska fastställas av länsstyrelsen.

– Länsstyrelsens uppdrag när det gäller älgförvaltningen blir bl.a. att ta fram ett övergripande regionalt långsiktigt program för viltförvaltningen samt ett ansvar för uppföljningen av älgförvaltningen.

– Naturvårdsverket bör få ett tydligare uppdrag som sektorsmyndighet för älgförvaltningen för att säkerställa att den blir enhetlig och präglas av en helhetssyn. Skogsstyrelsen har en viktig roll som skogspolitisk myndighet och måste tillhandahålla fakta om skogen och dess utveckling som underlag för älgförvaltningen särskilt gällande fodertillgång, foderprognoser och skadeutveckling.

– Kunskap om skogen, älgstammen, rovdjuren m.m. är en förutsättning för ekosystembaserad lokal älgförvaltning. En gemensam IT-plattform ska därför skapas och utbildning i adaptiv förvaltning genomföras. För att nå en adaptiv förvaltning måste avskjutning rapporteras inom en vecka från det att en älg har fällts.

– Jakttiden för älg ska vara enhetlig och gälla fr.o.m. den andra måndagen i oktober i södra Sverige och fr.o.m. den första måndagen i september i norra Sverige och älgjakt ska sedan vara tillåten t.o.m. den siste februari. I norra Sverige ska det vara uppehåll i jakten den 24 september-8 oktober.
– Fällavgift ska betalas för samtliga fällda älgar, även kalvar.

AKTUELLT

Webbradio: Han vill ha bort de svenska vildsvinen

Västra Götaland (JJ) Lantbrukaren Lennart Bogren vill ha bort vildsvinen från Sverige. – Vi markägare borde vara så förståndiga att vi förser Jesse James, Billy the kid och bröderna Dalton med fri ammunition – gör rent! säger Lennart Bogren i Jaktjournalens webbradio.

Debatt: Det kokar i Kiruna

Norrbotten (JJ) Det är trist att tvingas konstatera att debatten om samebyarnas rättigheter i fjällen påminner om invandrarfrågan för några år sedan. Då rådde närmast åsiktsdiktatur. Den som hade kritiska synpunkter på hur invandringen sköttes stämplades som rasist. Idag hamnar rasiststämpeln på den som ifrågasätter det rimliga i att samebyarna ensamma ska bestämma över jakt och fiske i fjällvärlden.

Steyr-Mannlicher Zephyr

Det är inte alltid som småviltstudsare känns som fullvuxna. Zephyr från Österrikiska Steyr-Mannlicher är ett undantag från denna regel. Småviltstudsaren känns som mycket vapen och är en stark utmanare i småviltstudsarklassen.

Annonser