Hårt betestryck i Svealand

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsen rapporterar att skadorna på tall i ungskog orsakade främst av älg fortsatt är omfattande i delar av Svealand.

Trots stora betesskador på tall uppmanar Skogsstyrelsen skogsägare att plantera mer tall. Arkivfoto: Per Jonson

– Den första analysen visar att ungefär 10 procent av tallarna har skadats av främst älgarnas vinterbete. När vi även räknar med de tallar som skadats tidigare år, så kan vi konstatera att ungefär var tredje tallstam är betesskadad, vilket är en alltför hög skadenivå, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen.

Betesskadorna är en anledning till att många skogsägare idag undviker att plantera tall. Istället planteras gran på marker som är bättre lämpade för tall. Konsekvensen blir en omvandling av skogslandskapet mot renodlade granskogar, vilket är negativt för både den biologiska mångfalden, upplevelsevärden och viltets tillgång till foder.

I år har cirka 3 200 ungskogar i Svealand inventerats enligt Skogsstyrelsens älgbetesinventering (Äbin). I första hand registreras skador på tall och gran. Skadorna är enligt Skogstyrelsen precis som de senaste åren överlag alltför omfattande, även om variationen är stor mellan olika älgförvaltningsområden. Särskilt i Värmland visar resultatet på en stor variation av skador på tall mellan inventerade områden.

Skadorna på skogen blir värre när tallarna betas på sommarhalvåret. I Svealand betas cirka 3 procent av tallstammarna sommartid. Summeras de tallar som betas under sommaren och under vintern har drygt var åttonde tall betats bara under det senaste året.

– Vi är förvånade över att vissa områden i Södermanlands och Örebro län uppvisar ett så pass hårt viltbete på tall även sommartid. Vi vet inte vad det beror på och det finns ett behov av att undersöka detta närmare, säger Matts Rolander, regional viltsamordnare, Skogsstyrelsen.

Fortfarande pågår inventeringar i Sveriges nordliga delar. De ska vara klara i slutet av juni. Skogsstyrelsen återkommer i höst med en analys för hela landet skriver de i pressmeddelandet.

 

AKTUELLT

Rackstadvarg fälld

Arvika (JJ) Flera hundar har attackerats av varg i Rackstadreviret, Värmland. I går sköts därför en varg i området eftersom länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på grund av incidenterna.

Ny fästingart funnen i Sverige

Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.

Annonser